Договор на подключение

Договір № ________________ про надання послуг доступу до глобальної мережі Інтернет м. Кривий Ріг «_____ » _________ 201___ р. _______________________________________________________________________________________, далі «Абонент», з однієї сторони, та Приватне підприємство «РЕ-СТАЙЛІНГ», в особі директора Кучми О.А., зареєстроване в реєстрі операторів і провайдерів телекомунікацій НКРЗІ за №317 від 23.06.2015р., далі «Провайдер», з іншої сторони,

1 РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ

1.1. Надання послуг доступу до мережі Інтернет починається після закінчення Провайдером реєстрації Абонента у білінговій системі Провайдера та фактичного зарахування на рахунок Провайдера повної суми первинного авансу згідно з умовами цього Договору.

1.2. Провайдер цілодобово 7 днів на тиждень надає Абоненту послуги доступу до мережі Інтернет. Абонент користується послугами та сплачує їх вартість в залежності від обраного тарифу.

1.3. Провайдер може надавати Абонентові додаткові послуги за окрему плату за додатковою письмовою домовленістю.

1.4. Протягом всього строку дії цього Договору Абонент має право замовити додаткові послуги, або змінити обраний тарифний пакет на інший.

1.5. 1.5.1. Режим з’єднання по виділеній лінії: Режим з’єднання IP по виділеній лінії надається по некомутованих дротяних, волоконно-оптичних каналах зв'язку.

1.5.2. Технологія надання послуг в даному режимі є постійним або сеансовим з'єднанням з сервером доступу Провайдера, використовуючи протоколи Ethernet/IP як транспорт. 1.5.3. Провайдер надає одну IP-адресу і забезпечує її маршрутизацію.

1.5.4. При відмові від послуги Абонент втрачає права на використовування виданих раніше IP-адрес з блоку мереж Провайдера.

1.6. Абонент зобов'язаний налаштувати комп'ютер таким чином: —   швидкісний режим мережевого адаптера – автоматичне визначення швидкості і дуплексу (speed auto, duplex auto); —  у мережевому підключенні локальної мережі повинне бути налаштоване автоматичне отримання IP-адреси і шлюзу (по протоколу DHCP); забороняється указувати IP-адресу власноруч.

1.7. Організований Провайдером канал зв'язку для підключення Абонента до найближчого мережевого концентратора є власністю Абонента. Абонент несе матеріальну відповідальність за збереження такої ділянки каналу зв'язку у розмірі її вартості, включаючи витрати на ремонт.

1.8. Провайдер в безумовній формі має всі права на зміну тарифів на надання послуг, переліку та умов надання послуг з попередженням Абонента, як це визначено нижче.

2 ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Провайдер надає доступ до мережі Інтернет та швидкості за обраним тарифом. Швидкість доступу до мережі інтернет є Не фіксованою та може знижуватись через різні причини: несправне обладнання клієнта, завантаженість мережі, використання різних програм, що блокують швидкий доступ до мережі інтернет тощо.

2.2.Провайдер не дає гарантій того, що послуги надаватимуться без перебоїв або без помилок; або того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою послуг, не містять віруси або інші небажані компоненти.

2.3. Провайдер не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, пов'язаний з використанням або неможливістю користуватися послугами, як-то в результаті помилок, пропусків, перерві у роботі, знищення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, зміни функцій і т.ін. Провайдер не надає гарантій, явних або неявних, і не несе відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації, що надаються за допомогою його послуг або мережі Інтернет.

3. ПЕРЕРВИ

3.1. Провайдер має право тимчасово припиняти надання послуг Абонентові для проведення профілактичних та ремонтних робіт, поліпшення якості послуг, налагодження обладнання, протягом яких за технічними причинами Абонент не буде мати можливості користуватися послугами. Абонент повідомляється про планові роботи щонайменше за 24 годин до їх початку шляхом розміщення інформації на сайті Провайдера. Планове припинення послуг буде проводитись Провайдером не частіше трьох разів на календарний місяць і не більше ніж протягом 72 годин. Провайдер не несе відповідальності за збитки, що можуть виникнути у Абонента або третіх осіб внаслідок такого тимчасового припинення.

3.2. Перерви, причиною яких є обставини, визначені вище, не будуть розглядатися як неналежне виконання Провайдером зобов'язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору. 3.3. Якщо тимчасове припинення надання послуг Абонентові або зниження параметрів якості послуг (надалі - "перерва") відбулося з прямої вини Провайдера, Провайдер зобов'язаний усунути причини перерви протягом щонайбільше 72 годин з моменту надходження відповідного повідомлення Абонента та підтвердження технічною службою Провайдера відповідного факту в порядку, що передбачений цим Договором. Якщо перерва в роботі Абонента відбулася внаслідок пошкодження лінії звязку третіми особами (в тому числі кражі,навмисне псування кабелю та обладнання), Провайдер зобовязується усунути проблему щонайбільше 72 години  з моменту надходження відповідного повідомлення Абонента та підтвердження технічною службою Провайдера відповідного факту в порядку, що передбачений цим Договором.

3.4. У випадку перерви Абонент зобов'язаний повідомити про це технічну службу Провайдера з чітким додержанням процедури, визначеної нижче. Умови цього Договору щодо перерв та їх наслідків є обов'язковими для Провайдера лише за умови чіткого додержання Абонентом процедури повідомлення.

3.5. В рамках цього Договору застосовується така процедура повідомлення про технічні проблеми та їх вирішення: Абонент, із вказанням ПІБ інформуючої особи, адреси підключення, опису технічної проблеми та місця її виникнення, голосовим повідомленням інформує технічну службу Провайдера за телефоном 097-685-00-57, (056) 401-27-08, 097-435-70-86.

3.6. При пред'явленні Абонентом обґрунтованої претензії із дотриманням процедури, встановленої чинним законодавством України та цим Договором, Провайдер зобов'язаний підготувати, узгодити та підписати двосторонній Акт про перерву в наданні послуг з вказанням причини та тривалості перерви.

3.7. Підписаний Сторонами Акт про перерву в наданні послуг є підставою для перерахунку суми абонентської плати, передбаченої цим Договором, за весь час, протягом якого послуги йому фактично не надавались.

3.8. Якщо належне надання послуг Абоненту стане тимчасово неможливим (в т.ч. надання послуг належної якості) в силу причин, що знаходяться поза межами контролю Провайдера, в т.ч. причин технічного характеру (пошкодження ліній зв'язку, обладнання та ін.), Провайдер не несе жодних зобов'язань з надання послуг, доки причина, що викликала таку неможливість, не буде усунута. При цьому Провайдер повинен вжити всіх можливих заходів для усунення такої причини в найкоротший термін.

3.9. Якщо причина, що викликала таку неможливість, є наслідком винних (в т.ч. необережних) дій Абонента, що не узгоджені попередньо з технічним персоналом Провайдера, Абонент оплачує Провайдерові абонентську плату та відповідні платежі, що передбачені Договором, повністю.

3.10. Якщо причина, що викликала таку неможливість, є наслідком дій третіх осіб, Абонент не оплачує платежі, передбачені цим Договором, за весь час, протягом якого послуги йому фактично не надавались, з оформленням Акту про перерву в наданні послуг, як визначено вище.

3.11. Протягом всього строку дії цього Договору Сторони (в т.ч. за ініціативою Абонента) можуть домовитися про тимчасове припинення надання послуг Абоненту (п.6.4), оформивши таке рішення відповідною письмовою заявою у офісі Провайдера.

4 ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОСЛУГ

4.1. Договірна ціна послуг в рамках цього Договору залежить від конфігурації послуг, що надаються, та їх технічних характеристик (в т.ч. при зміні конфігурації послуг) та обчислюється відповідно до чинних цін Провайдера.

4.2. Ціна (вартість) робіт, а також узгоджена сторонами щомісячна ціна послуг, що надаються Абонентові (в узгодженій конфігурації) залежить від обраного Абонентом тарифного плану.

4.3. Вказану вартість може бути змінено за ініціативою Провайдера у будь-який час протягом строку дії Договору (із попереднім повідомленням про це Абонента щонайменше за 10 календарних днів) у випадку зміни чинного на момент укладення цього Договору законодавства України, включаючи нормативні акти різної юридичної сили, що впливають на вартість послуг Провайдера; суттєвої зміни економічної ситуації на ринку послуг зв'язку та/або в цілому в Україні; введення або збільшення обов'язкових платежів у галузі зв'язку; зміни тарифів та зборів Держкомзв'язку України та інших операторів зв'язку, якщо їх послуги застосовуються при організації зв'язку Абонента.

4.4. Про незгоду з пропозицією Провайдера щодо зміни вартості послуг Абонент зобов'язаний повідомити Провайдера письмово протягом щонайбільше 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення. У цьому випадку незгода Абонента буде вважатися відмовою від виконання цього Договору на змінених умовах, внесений Абонентом аванс не повертається, а допрацьовується ним за узгодженими тарифами, після допрацювання авансу цей Договір вважається припиненим без підписання будь-яких додаткових документів.

4.5. Договірні ціни в рамках цього Договору вважаються узгодженими та прийнятими Сторонами без складення та/або підписання окремого документу про узгодження договірної ціни.

5 ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість послуг за даною угодою визначається Прейскурантом послуг Провайдера. Оплата послуг Провайдера здійснюється Абонентом за розцінками, вказаними в Прейскуранті, який діє на момент оплати послуг.

5.2. Абонент оплачує Послуги авансом, відповідно до Прейскуранта і вибраного тарифного плану.

5.3. Оплата послуг Абонентом проводиться в національній валюті України безготівковим шляхом.

5.4. Безлімітні тарифи діють протягом календарного місяця, незалежно від дати поповнення. Дні, в які абонент не користувався послугою, на наступний місяць не переносяться.

5.5. Щомісячна абонентська плата і інші платежі з щомісячною оплатою нараховуються на особовий рахунок Абонента щомісячно 1-го числа кожного місяця.

5.6. Абонент самостійно стежить за станом свого особового рахунку, отримуючи інформацію через сайт restyling.net.ua.

5.7. У випадку якщо баланс особового рахунку Абонента досягає 0 (нуль) гривень, або є недостатнім для покриття абонентської плати, Провайдер припиняє надання Послуги до надходження чергового авансового платежу Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера.

5.8. Протягом всього терміну дії Договору, претензії щодо надання послуг Провайдером, приймаються на протязі 5 (п`яти) календарних днів з моменту завершення відповідного календарного місяця. Після закінчення зазначеного терміну претензії не приймаються. У випадку ненадання у зазначений вище термін претензії, послуги Провайдера за відповідний місяць за цим Договором вважаються виконаними якісно і в повному обсязі.

6 ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1.  Провайдер має право негайно припинити надання послуг Абонентові без будь-якого додаткового попередження, якщо Абонент використовує послуги Провайдера в протиправних цілях або будь-яким способом, що так чи інакше суперечить чинному законодавству України або нормам міжнародного права, або порушує права та законні інтереси Провайдера чи третіх осіб.

6.2. Мінімальний обов’язковий період користування послугою доступу до мережі Інтернет для абонентів, які підключилися на акційних умовах – 12 місяців з дати підключення. В разі дострокового розірвання договору з ініціативи абонента, останній сплачує Провайдеру штраф у розмірі різниці вартості акційного періоду і діючого тарифу.

6.3. У випадку дострокового припинення цього Договору за ініціативою Абонента за правилами, визначеними чинним законодавством України та цим Договором, Провайдер припиняє надання послуг Абонентові протягом 2 (двох) банківських днів після отримання офіційної письмової заяви Абонента про припинення Договору та надання послуг.

6.4. У разі тимчасової відмови Абонента від споживаних послуг без розірвання цього договору, Абонент зобов'язується: — оповістити про це Провайдера шляхом надання письмової заяви; — надати заяву не пізніше 20 (двадцятих) чисел місяця, передування місяцю припинення послуги. При цьому Абонент повинен в повному обсязі оплатити послуги Провайдера до дати фактичного припинення надання послуги. У разі неподання заяви з вини Абонента: — абонентська плата нараховується і перерахунок суми абонентської плати не проводиться.

6.5. Провайдер також має право припинити надання послуг Абонентові в наступних випадках: —   Абонент поширює інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів і персоналу комп'ютерних мереж; — Абонент поширює в мережі матеріали рекламного або комерційного змісту з порушенням встановлених правил розповсюдження рекламної і комерційної інформації; —   Абонент порушує авторські права на інформацію, представлену в мережі; —  Абонент втручається в дії інших Абонентів або обслуговуючого персоналу (несанкціонований доступ до комп'ютерів і інформаційних джерел), або проводить в мережі дії, відповідальність за які карається згідно ст. 361, 3611, 3612, 362, 363, 3631 УК України, а також порушує будь-яку іншу статтю УК України; —   Абонент порушив договірні зобов'язання; —   Абонент поширює інформацію порнографічного характеру, передбачену ст. 301 УК України; —   Абонент в мережі Інтернет поширює комп'ютерні віруси, SPAM і ін. —   Протягом 3 або більше місяців не користується оплаченим доступом до мережі Інтернет. —  Передає в користування іншим особам свій логін доступу в мережу Інтернет, або розподіляє свій доступ на кілька користувачів, без письмової згоди Провайдера. Провайдер має право звернутися у правоохоронні органи для порушення карної справи у випадках коли Абонент був помічений в підміні реквізитів, деструктивному скануванні мережі, зміни настройок з'єднання, зміни режиму роботи мережевого адаптера, зміни імені комп'ютера в мережі, зміни робочої групи, або в будь-якому з випадків описаних п.6.5. Провайдер в будь-який момент залишає за собою право розірвання договору в односторонньому порядку без пояснення причин.

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Провайдер зобов’язаний надавати у встановлений Договором термін Абонентові послуги, вказані в п.1.1 цього договору, при дотриманні Абонентом необхідних умов Договору та Правил надання послуг користувачам домашньої комп’ютерної мережі.

7.2. Провайдер зобов’язаний публікувати в електронному вигляді всі доповнення і зміни умов надання послуг і зміни в Правилах і Прейскуранті не менше ніж за 10 (десять) днів до початку їх дії на restyling.net.ua.

7.3. Провайдер зобов’язаний надавати технічну підтримку (консультації) з питань функціонування і налаштувань стандартного програмного забезпечення для роботи в мережі за телефоном 401-27-08, 097-685-00-57, 097-435-70-86. Об'єм консультацій обмежується питаннями, пов'язаними з наданням інформаційних послуг в рамках цього Договору.

7.4. Провайдер не дає жодних гарантій та не несе будь-якої відповідальності за наслідки використання Абонентом послуг Провайдера для будь-яких конкретних цілей. Для операцій з підвищеним фінансовим ризиком Провайдер рекомендує забезпечити резервний зв'язок з іншим Провайдером.

7.5. Провайдер не несе будь-якої відповідальності за порушення зобов'язань, прийнятих на себе в рамках цього Договору, якщо причиною такого порушення не є пряма провина Провайдера, в т.ч. дії третіх осіб та/або Абонента, несвоєчасне надання доступу працівникам Провайдера до точки підключення Абонента (для виконання ремонтних робіт), технічний стан та робота ліній зв'язку та/або сегментів Інтернет.

7.6. Провайдер не несе жодної відповідальності за непрямі збитки Абонента та/або третіх осіб. Ризик випадкового пошкодження обладнання несе Сторона, у користуванні якої фактично знаходиться відповідне обладнання.

7.7. За будь-яких умов максимальна відповідальність Провайдера перед Абонентом та/або третіми особами за правовідносинами, що виникають з цього Договору, не може перевищувати загальну суму платежів, що фактично зроблені Абонентом на користь Провайдера протягом останнього календарного місяця дії Договору, навіть коли ця сума не покриває фактичних збитків Абонента.

7.8. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом та/або третіми особами: - за зобов'язаннями, що можуть виникнути як результат нанесення шкоди від використання/невикористання послуг Провайдера, а також несанкціонованого доступу до даних Абонента третіх осіб на дільницях каналів зв'язку, що знаходяться поза сферою контролю Провайдера; або будь-яких інших дій, пов'язаних із використанням послуг Провайдера, якщо вказані обставини не є наслідком прямої вини Провайдера; - за будь-які пошкодження та/або збитки Абонента або третіх осіб, включаючи втрату (в т.ч. часткову), даних як результат затримок, неотримання, недоставки, помилкової адресації або переривання послуг, що є результатом помилок, недбалості або недогляду Абонента (включаючи його працівників, представників, клієнтів, ін.), а також його прямої вини; - за вміст даних, що передаються/отримуються Абонентом за допомогою послуг Провайдера; - за будь-які дії Абонента за допомогою послуг Провайдера.

7.9. Виключена будь-яка компенсація з боку Провайдера у випадку функціональних перешкод або переривання зв'язку в результаті інтерференції, що викликана іншими системами (несанкціонованою передачею), що належать третім особам та/або Абоненту.

7.10. Абонент не має права використовувати послуги Провайдера в протиправних цілях або будь-яким способом, що так чи інакше суперечить чинному законодавству України або нормам міжнародного права, або порушує права та законні інтереси третіх осіб, та самостійно несе відповідальність за порушення.

7.11. До моменту укладення Договору уважно ознайомитися з умовами Правил надання послуг користувачам домашньої комп`ютерної мережі і Прейскурантом Провайдера і подати письмову заявку на підключення в локальну мережу Оператора. Підписанням цього Договору Абонент підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору, Прейскурантом і Правилами, включаючи умови оплати.

7.12. Забезпечити доступ в приміщення Абонента для огляду засобів зв'язку і телекомунікацій, а також проведення необхідних робіт представниками Провайдера в узгоджений з Абонентом час (з 9:00 до 18:00).

7.13. Абонент є кінцевим користувачем і зобов'язується не переуступати або не передавати свої права, обов'язки за даною угодою третій особі.

7.14. Абонент особисто перевіряє інформацію, що стосується цього договору на restyling.net.ua. У разі порушення даного обов'язку Абонент самостійно несе ризик несприятливої для нього зміни умов Прейскуранта і Правил.

7.15. Абонент зобов'язується виконувати положення Правил і своєчасно робити авансові внески.

7.16. Абонент зобов'язується підтримувати в справному стані всі необхідні для використання послуг технічні засоби телекомунікацій. Абонент використовує в процесі споживання послуг Провайдера тільки ліцензійне (отримане легальним способом) програмне забезпечення, а також дозволене для використання в українських телекомунікаційних мережах обладнання. У разі відсутності у Абонента відповідних ліцензій і дозволів, претензії пов'язані з роботою обладнання Провайдера не приймаються.

7.17. Провайдер не несе ніякої відповідальності за часткове або повне пошкодження кабелю, мережевої карти, маршрутизатора, комп’ютера та іншого обладнання, що знаходиться за межами відповідальності Провайдера. Межа відповідальності Провайдера закінчується на обладнанні Провайдера (розподільча коробка (світч), у відповідному будинку, до якої підключений Абонент) від якого здійснюється проведення кабелю до приміщення Абонента (який після підключення є власністю Абонента). Межа відповідальності Абонента починається від обладнання Провайдера (розподільчої коробки (світч), у відповідному будинку, до якої підключений Абонент) і закінчується обладнанням Абонента включно. Увага! Провайдер НЕ несе ніякої відповідальності за прокладання кабелю та наслідки, які можуть виникнути після прокладки кабелю (затикання води, утворення тріщин в стіні та ін.). Під час грози використання мережі категорично заборонено. На час грози необхідно відключати кабелі локальної мережі 220V від комп’ютера та роутера.7.18. З метою забезпечення абонентам комфортного користування Інтернетом Провайдер застосовує «політику чесного користування», виключаючи можливість зловживання або неправомірного використання послуги окремими абонентами. Провайдер має право після досягнення трафіку обсягом 1.5 Терабайт, знизити для такого абонента швидкість доступу в Інтернет до кінця місяця. Швидкість доступу в Інтернет змінюється до 256 Кбіт/с. З початком наступного місяця - швидкість у абонента автоматично відновлюється.

8 ФОРС-МАЖОР (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання спричинене обставинами, що знаходяться поза контролем Сторін, а саме: природні катаклізми, військові дії, дії Уряду, органів державної влади чи інші обставини непереборної сили.

8.2. При виникненні перепон, в т.ч. технічного характеру, для організації ліній зв'язку, в т.ч. на рівні "останньої милі", з боку органів державної влади та управління, операторів зв'язку, строки, обсяги та вартість робіт та послуг за цим Договором узгоджуються Сторонами додатково. При цьому Провайдер не несе відповідальності за неможливість належного виконання прийнятих на себе за цим Договором, що викликана такими перепонами.

9 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «31» грудня поточного року. Договір вважається автоматично пролонгованим на аналогічний термін, якщо одна зі Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі (рекомендованим листом) про не поновлення дії Договору, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до закінчення поточного терміну дії Договору.

9.2. У будь-який час протягом строку дії Договору, за відсутності заборгованості за наданими послугами, Договір може бути припинений за ініціативою Абонента, з попередженням про це Провайдера письмовою заявою за 20 календарних днів до запропонованої дати розірвання Договору. Договір припиняється за умови повного розрахунку Абонента з Провайдером. Якщо вказані умови додержані не будуть, цей Договір не вважається припиненим та Абонент зобов'язаний оплачувати послуги Провайдера до моменту припинення Договору.

9.3. У будь-який час протягом строку дії Договору Договір може бути припинений за ініціативою Провайдера, з попередженням про це Абонента письмово (рекомендованим листом) за 20 календарних днів до запропонованої дати розірвання Договору. В такому випадку внесений Абонентом аванс не повертається, а допрацьовується ним. Договір вважається розірваним з дати повного опрацювання Абонентом всіх внесених авансових платежів.

9.4. Абонент повинен використовувати послуги Провайдера лише з чітким додержанням чинного законодавства України. Невиконання цього зобов'язання є підставою для негайного (як виключення із загальних правил цього Договору) припинення Провайдером надання послуг Абоненту та розірвання цього Договору без будь-якого додаткового повідомлення.

10 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір являє собою остаточну угоду між Сторонами та має переважну силу у порівнянні з попередніми переговорами, домовленостями, листуванням, та іншими угодами між Сторонами, що зачіпають предмет даного Договору. Сторони зобов'язані негайно інформувати одна одну про будь-які зміни своїх реквізитів, адреси, інші обставини, що мають суттєве значення для виконання Договору, шляхом надання письмового повідомлення (зі сторони Абонента), або шляхом публікації на www-сторінці www.restyling.net.ua (зі сторони Провайдера).

10.2. Служби Провайдера (бухгалтерія, абонвідділ) доступні для роботи з Абонентами в робочий час Провайдера: з 9.00 до 18.00, без вихідних, технічна підтримка - за тел. (056) 401-27-08, 097-685-00-57, 097-435-70-86.